"Anchen von Tharau"
Kleipeda
fot. Jurszewicz
www.masurentour.pl